Regulamin portalu englishplaybox.pl świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nowa Era Sp. z o.o. z/s w Warszawie


 • § 1 Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu www.englishplaybox.pl
  2. Przedmiotem usługi świadczonej przez Dostawcę jest udostępnienie na stronie Portalu zbioru materiałów edukacyjnych (Zasobów), który zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, rozumianego w myśl ustawy o systemie oświaty, stanowi podzielony tematycznie, na poszczególne przedmioty zakres wiedzy umożliwiający przygotowanie do egzaminu maturalnego, oraz świadczenie innych usług dostępnych na stronie Portalu związanych z przetwarzaniem Zasobów.
  3. Warunkiem korzystania z Usługi określonej w ust. 2 jest zawarcie Umowy i akceptacja Regulaminu, do której dochodzi z chwilą zawarcia Umowy.
  4. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się chwilę pierwszego zalogowania się przez Użytkownika po zawarciu Umowy.
  5. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
   1. Dostawca ‒ Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, posiadająca NIP nr 527-13-74-376 i REGON nr 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości,
   2. zawód nauczyciela w rozumieniu ustawy Karta nauczyciela, w szkole ponadgimnazjalnej, która została zweryfikowana przez Dostawcę pod względem wykonywanego zawodu i dokonała rejestracji oraz dla której zostało utworzone konto na Portalu, umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych przez Dostawcę w zakresie określonym w Regulaminie,
   3. Portal ‒ internetowa platforma stanowiąca własność Dostawcy umieszczona pod adresem www.terazmatura.pl, prowadzona i zarządzana przez Dostawcę,
   4. Regulamin ‒ niniejszy Regulamin, określający warunki świadczenia Usługi przez Dostawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu,
   5. Strefa Lekcje cyfrowe ‒ wyodrębniony funkcjonalnie obszar Portalu, dostępny nieodpłatnie dla Użytkownika umożliwiający korzystanie z Zasobu, na zasadach określonych Regulaminem.
   6. Umowa ‒ oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych na Portalu drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), w szczególności polegających na umożliwianiu dostępu i korzystania z Zasobów oraz dostarczaniu informacji,
   7. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu na rzecz Użytkowników,
   8. Użytkownik ‒ Rodzic lub Nauczyciel posiadający konto na Portalu,
   9. Zasoby ‒ zbiór materiałów edukacyjnych obejmujący przedmioty określone podstawą programową kształcenia ogólnego, rozumianą zgodnie z ustawą o systemie oświaty, wchodzące w zakres wymaganych na egzaminie maturalnym, udostępniany przez Dostawcę na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie.
 • § 2 Zasady korzystania z Portalu
  1. Korzystania z Portalu jest dobrowolne.
  2. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego korzystania z Zasobów Lekcji Cyfrowych wyłącznie w zakresie przedmiotu którego uczy.
  3. Użytkownicy mogą korzystać z Zasobów Lekcji Cyfrowych po dokonaniu rejestracji na Portalu i zalogowaniu się na konto.
  4. Dostawca będzie świadczył Usługę na rzecz Użytkowników od momentu rejestracji konta na Portalu.
  5. Użytkownik może zarejestrować się i utworzyć konto na Portalu w dowolnym czasie.
  6. Użytkownik może mieć tylko jedno konto na Portalu.
  7. Korzystanie z usług Dostawcy wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz:
   1. przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer w aktualnie najwyższej dostępnej wersji,
   2. dodatków: Flash Player w aktualnej wersji
   3. obsługi cookies: włączone,
   4. Javascript: włączone.
  8. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu,
   2. wysyłania na Adres email Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem Usług,
   3. odmowy świadczenia Usługi jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres email,
   4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usługi lub Portalu, narzędzi oraz sposobu działania Portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
   5. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b).
 • § 3 Rejestracja
  1. Rejestracja Użytkownika
   1. Rejestracji jako Użytkownik może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, rejestracja oraz akceptacja Regulaminu może zostać dokonana tylko przez Użytkownika wraz z reprezentującym go przedstawicielem ustawowym, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
   2. Użytkownik lub jego przedstawiciel ustawowy w celu rejestracji wypełnia obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Portalu.
   3. Przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego Użytkownik lub jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że:
    1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
    2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
    3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
    4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
   4. Wypełnienie i potwierdzenie przez Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego prawdziwości danych ujawnionych w formularzu rejestracyjnym powoduje wysłanie na podany w formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link aktywacyjny.
   5. Zakończenie rejestracji następuje poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego.
   6. Z chwilą zakończenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy.
   7. Po prawidłowej rejestracji tworzone jest dla Użytkownika konto przypisane do loginu, którym jest podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
   8. Każdorazowy dostęp do konta Użytkownika uzyskuje po zalogowaniu się do Portalu poprzez podanie ustalonego podczas rejestracji loginu i hasła.
   9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów w wybranym przez siebie zakresie po zalogowaniu się na konto.
 • § 4 Prawa autorskie i pokrewne
  1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy (z pominięciem zasobów będących na licencji otwartej).
  2. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Zasobów na zasadach i w czasie określonym w Regulaminie.
  3. Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
  4. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Zasobu lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
  5. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 • § 5 Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm.), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dostawca.
  3. Podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest realizacja Umowy.
  4. Dostawca podczas rejestracji do Portalu zbiera następujące dane: imię, adres e-mail, numer telefonu, rok zdawania matury.
  5. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, administrowania Portalem, rejestracji do Portalu oraz promowania Usług Portalu.
  6. Zgodne z ww. ustawą Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  7. Podanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla skutecznej realizacji Umowy.
 • § 6 Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Dostawcę.
  2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@nowaera.pl.
  3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania usługi przez Dostawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z usługi, wynikające z:
   1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
   2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
   3. działalności osób trzecich, za których działania Dostawca nie odpowiada.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
  6. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Dostawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • § 7 Licencja
  1. Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Zasobów udostępnionych na Portalu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
  2. Dostawca udziela każdemu Użytkownikowi Licencji na następujących polach eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania w formie elektronicznej, a także utrwalania w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzenia do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z Zasobów w celu określonym Regulaminem. Dostawca może udzielić dalszej licencji osobom trzecim.
  3. Udzielona Licencja nie uprawnia Użytkownika do:
   1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,
   2. rozpowszechniania informacji pobranych z Portalu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
   3. udostępniania dostępu do Portalu oraz zawartych tam Zasobów osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
   4. udzielania sublicencji,
   5. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera Dostawcy,
   6. utrwalania i zwielokrotniania Zasobów pobranych z Portalu za wyjątkiem sporządzania wydruków dla własnych potrzeb,
   7. przeniesienia na osobę trzecią praw wynikających z umowy zawartej z Dostawcą.
  4. Baza zasobów Portalu zamieszczona na tym serwerze jest produktem i wyłączną własnością intelektualną Dostawcy, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tej bazy.
  5. Każde naruszenie praw autorskich Dostawcy przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
 • § 8 Odstąpienie od Umowy
  1. Użytkownik, który jest konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie, pod warunkiem jednak, że nie rozpoczął korzystania z Usługi.
  2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Użytkownika poprzez przesłanie listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D.
  3. Odstąpienie od Umowy nie powoduje po stronie Dostawcy obowiązku zwrotu żadnych kosztów poniesionych przez Użytkownika będącego Uczniem w związku z zakupem publikacji papierowej, chyba że wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 • § 9 Rozwiązanie Umowy
  1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie oświadczenia w wiadomości e-mail.
  2. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Dostawca może rozwiązać Umowę bez konieczności wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi pisemnego oświadczenia.
  3. Dostawca, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, któremu świadczy usługę nieodpłatnie, może natychmiast usunąć konto Użytkownika i zablokować jego dostęp do Portalu. Dostawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do usługi w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem.
 • § 10 Odpowiedzialność
  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta ze strony Portalu;
   2. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Użytkownika lub Kodu dostępu;
   3. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu;
   4. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Dostawcy;
   5. prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
   6. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
   7. utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy (działanie osób trzecich).
   8. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usługi, będące następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.).
   9. nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu.
   10. nieosiągnięcia zamierzonych celów w związku z którymi Użytkownik nabył Usługę.
 • § 11 Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93), przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
  2. Spory pomiędzy Dostawcą a Użytkownikami dotyczące świadczenia Usług w ramach Portalu w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
  3. Korzystanie z Portalu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  4. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Portalu w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
  5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  6. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu i poinformowania Użytkowników w wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
  7. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje dokument „Polityka prywatności” dostępny na stronach internetowych Portalu.
  8. Dostawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty.
  9. Umowa może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku i zmienia dotychczas obowiązujący regulamin z dnia 1 września 2014 roku.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Konie trojańskie
  Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika. 1
 2. Wirusy
  Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika. 2
 3. Spam
  To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
  1. powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
  2. przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
  3. powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
  4. naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
  5. narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
  6. wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
  7. powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej. 3
 4. Robaki
  Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie. 4